Regulamin i zasady składania zamówień

I. DEFINICJE

 1. SPRZEDAWCA - Joanna Wulkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  Biała Tynktura - Biżuteria Artystyczna Joanna Wulkiewicz
  ul. Jaracza 36B/8
  90-252 Łódź
  NIP: 7251881295
  REGON: 101553420
  e-mail: bialatynkura@gmail.com
 2. STRONA - serwis internetowy należący do SPRZEDAWCY, znajdujący się pod adresem www.whitetincture.com.
 3. KUPUJĄCY - każdy podmiot dokonujący ZAMÓWIENIA.
 4. KONSUMENT - każda osoba fizyczna nabywająca TOWARY od SPRZEDAWCY w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 5. REGULAMIN - zbiór zasad regulujących warunki sprzedaży i zakres świadczonych usług przez stronę internetową znajdującą się pod adresem www.whitetincture.com.
 6. TOWAR - rzecz ruchoma będąca w sprzedaży.
 7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli KUPUJĄCEGO zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży TOWARU na odległość, ze specyfikacją określającą co najmniej ilość i rodzaj TOWARU.
 8. ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE - ZAMÓWIENIE realizowane przez SPRZEDAWCĘ według specyfikacji podanej przez KUPUJĄCEGO.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. REGULAMIN określa zasady i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem STRONY www.whitetincture.com, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży TOWARU, a także tryb postępowania reklamacyjnego, czym czyni zadość Ustawie o Prawach Konsumenta.
 2. Złożenie ZAMÓWIENIA za pośrednictwem STRONY przez KUPUJĄCEGO jest równoznaczne z zapoznaniem się z REGULAMINEM i akceptacją jego postanowień.
 3. Kontakt pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM następuje poprzez formularz kontaktowy umieszczony na STRONIE lub bezpośrednio przez adres mailowy: bialatynktura@gmail.com.
 4. Przedmiotem sprzedaży są TOWARY prezentowane na STRONIE przez SPRZEDAWCĘ w chwili składania ZAMÓWIENIA.
 5. Wszystkie prezentowane TOWARY są nowe, wolne od wad i zostały wykonane przez SPRZEDAWCĘ na podstawie jego projektów. Do wykonania TOWARÓW wykorzystywane są kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne, perły, bursztyny i inne naturalne materiały. Mogą one zawierać naturalne inkluzje, rysy itp., będące integralną częścią tychże surowców. W związku z tym cechy te nie mogą podlegać reklamacji. Wykorzystanie powyższych materiałów nie świadczy o istnieniu wad fizycznych TOWARU.
 6. Za jakość TOWARÓW i ich zgodność z opisem odpowiada SPRZEDAWCA.
 7. Prezentowane na STRONIE zdjęcia TOWARÓW mają charakter informacyjny i nie oddają rzeczywistych wymiarów TOWARU.
 8. Ze względu na rękodzielniczy charakter TOWARÓW, delikatność i kruchość niektórych wykorzystanych surowców SPRZEDAWCA informuje, iż powinny one być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. TOWARY, szczególnie te ażurowe i z dużą ilością detali, nie powinny być narażone na intensywne oddziaływania mechaniczne, takie jak rozciąganie, zginanie itp., lub chemiczne, np. w trakcie prac domowych. Może je to narazić na uszkodzenia. Nie powinny być też czyszczone środkami chemicznymi, mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, itp. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez KUPUJĄCEGO wynikające z nieznajomości specyfiki TOWARÓW, o której mowa wyżej i dołączanej w formie pisemnej do każdego ZAMÓWIENIA, nie będą rozpatrywane przez SPRZEDAWCĘ.

III. KOSZTY I AKCJE PROMOCYJNE

 1. Wszystkie ceny TOWARÓW znajdujące się na STRONIE podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłek.
 2. Cena widniejąca przy TOWARZE w chwili jego ZAMÓWIENIA przez KUPUJĄCEGO, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży danego TOWARU.
 3. SPRZEDAWCA ma prawo do zmiany cen TOWARÓW, wprowadzania i wycofywania TOWARÓW, jak również prawo do udzielania upustów na poszczególne TOWARY oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez KUPUJĄCYCH, to jest, zmiany te nie dotyczą ZAMÓWIEŃ, które zostały przyjęte przez SPRZEDAJĄCEGO.
 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do przyznania KUPUJĄCEMU rabatu w postaci upustu lub darmowej przesyłki.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje dotyczące TOWARÓW zamieszczone na STRONIE nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Zakup TOWARU przez KUPUJĄCEGO może odbyć się przez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce "Kontakt" na STRONIE, poprzez kliknięcie hiperłącza (linka) "skontaktuj się za mną" umieszczonego bezpośrednio przy każdym TOWARZE lub bezpośrednio przez adres mailowy: bialatynktura@gmail.com. Wysłanie zapytania lub zamówienia ze strony TOWARU nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 3. Umowę Sprzedaży TOWARU uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia przez SPRZEDAWCĘ dostępności danego TOWARU, zaakceptowania przez KUPUJĄCEGO REGULAMINU oraz ceny TOWARU wraz z kosztami przesyłki, zależnymi od wartości ZAMÓWIENIA oraz miejsca i sposobu dostawy.
 4. SPRZEDAWCA, po otrzymaniu ZAMÓWIENIA przez KUPUJĄCEGO, wysyła na jego adres internetowy potwierdzenie o dostępności TOWARU (w przypadku TOWARÓW z podanymi na STRONIE cenami) oraz przyjęciu ZAMÓWIENIA do realizacji, albo (w przypadku TOWARÓW niedostępnych, z możliwością zamówienia TOWARU podobnego lub zamówienia specjalnie dostosowanego do potrzeb KUPUJĄCEGO) o przewidywanym czasie wykonania ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNEGO.
 5. Ze względu na unikatowy charakter TOWARU lub unikatowe materiały wykorzystane do jego wytworzenia SPRZEDAJĄCY może odmówić wykonania ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNEGO. Jednocześnie może przedstawić inne opcje realizacji ZAMÓWIENIA.
 6. W przypadku realizacji ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNEGO, SPRZEDAWCA może poprosić KUPUJĄCEGO o wpłacenie zadatku.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. SPRZEDAWCA udostępnia KUPUJĄCEMU następujące metody płatności:
  1. Tradycyjny przelew bankowy (mBank S.A.) na konto o numerze:
   95 1140 2004 0000 3502 7465 4684
  2. Płatność za pośrednictwem systemu PayPal: bialatynktura@gmail.com
  3. Płatność kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayPal: bialatynktura@gmail.com
  4. Gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.
 2. W przypadku dokonywania płatności przez KUPUJĄCEGO za pośrednictwem przelewu lub systemu PayPal powinien on zapłacić za TOWAR w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia ZAMÓWIENIA. Brak dokonanej wpłaty w powyższym terminie skutkuje anulowaniem ZAMÓWIENIA.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja ZAMÓWIENIA rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty dokonanej przez KUPUJĄCEGO na koncie SPRZEDAWCY.
 2. Czas realizacji ZAMÓWIENIA wynosi do 2 do 5 dni roboczych. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy, tj. sobót, niedziel i dni świątecznych. W przypadku realizacji ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH czas realizacji ZAMÓWIENIA jest ustalany indywidualnie dla zamawianego TOWARU.
 3. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w związku z wydarzeniami losowymi (wypadek, choroba, itp.). W takim przypadku KUPUJĄCY zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji.
 4. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA wydaje TOWAR KUPUJĄCEMU, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 5. Wysyłka TOWARÓW jest realizowana przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera UPS.
 6. Koszty i forma dostawy ustalane są indywidualnie z KUPUJĄCYM.
 7. Dowodem dokonania zakupu jest dołączony do przesyłki paragon lub faktura VAT.
 8. Miejscem spełnienia świadczenia przez SPRZEDAWCĘ jest wskazane przez KUPUJĄCEGO w procedurze składania ZAMÓWIENIA miejsce odbioru TOWARU (tzn. wskazany adres dostawy).
 9. Odbierając dostarczoną przez dostawcę przesyłkę KUPUJĄCY zobowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki SPRZEDAWCA zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym SPRZEDAWCY. KUPUJĄCY ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa KUPUJĄCEGO do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostarczania przesyłki, protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić KUPUJĄCEMU dochodzenie ewentualnych roszczeń od SPRZEDAWCY oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
 10. W przypadku odesłania zamówionego TOWARU do SPRZEDAWCY przez dostawcę, wynikającego z niepodjęcia przesyłki przez KUPUJĄCEGO w określonym terminie, SPRZEDAWCA skontaktuje się z KUPUJĄCYM drogą elektroniczną, w celu ustalenia terminu i kosztów ponownej dostawy.

VII. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. SPRZEDAWCA odpowiedzialny jest wobec KUPUJĄCEGO, z tytułu rękojmi, za wady fizyczne bądź prawne zakupionego TOWARU na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 556-1-556-3 KC.
 2. KUPUJĄCEMU, z tytułu rękojmi, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego TOWARU.
 3. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej: bialatynktura@gmail.com lub pisemnie na adres:
  Biała Tynktura - Biżuteria Artystyczna Joanna Wulkiewicz
  ul. Jaracza 36B/8
  90-252 Łódź.
 4. Składając reklamację SPRZEDAWCA zaleca podanie danych kontaktowych KUPUJĄCEGO, dokładne opisanie przyczyny reklamacji i żądań wobec SPRZEDAWCY oraz dołączenie dokumentu sprzedaży lub jego kserokopii. Reklamacje złożone przez KUPUJĄCEGO niebędącego KONSUMENTEM, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji, SPRZEDAWCA skontaktuje się z KUPUJĄCYM poprzez wysłanie wiadomości na podany przez KUPUJĄCEGO adres e-mail lub w inny podany przez KUPUJĄCEGO sposób.
 6. KUPUJĄCY, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy TOWAR do SPRZEDAWCY.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego.
 8. W procedurze reklamacji SPRZEDAWCA nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 9. KUPUJĄCY może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 10. Uprawnienia KUPUJĄCEGO z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument został do TOWARU dołączony.
 11. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania TOWARU KUPUJĄCEMU, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. KONSUMENT, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania TOWARU (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez KONSUMENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od Umowy Sprzedaży TOWARU, KONSUMENT może posłużyć się wzorem oświadczenia dołączonym do otrzymanego TOWARU, bądź dostarczonego drogą elektroniczną (e-mail) przez SPRZEDAWCĘ.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży uznawana jest za niezawartą, a KONSUMENT zwolniony jest ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien zostać dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 4. SPRZEDAWCA dokona zwrotu wartości TOWARU wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez KONSUMENTA w pierwotnej transakcji, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli KONSUMENT nie przekaże SPRZEDAWCY wymaganych danych do wykonania przelewu lub przekazu pieniężnego. SPRZEDAWCA wolny jest również od odpowiedzialności, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez KONSUMENTA błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od KONSUMENTA.
 6. Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia TOWARU inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. KONSUMENT odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania TOWARU do SPRZEDAWCY.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy:
  1. nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji KONSUMENTA lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
  2. dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu których opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. KUPUJĄCY nieposiadający statusu KONSUMENTA nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich KUPUJĄCYCH zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
 2. Niniejszy REGULAMIN zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego jest częścią umowy zawartej ze SPRZEDAJĄCYM. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw KONSUMENTÓW przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść KONSUMENTA. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Polityka prywatności

Ten dokument ma na celu poinformowanie Was w jaki sposób przekazane przez Was dane są gromadzone i przetwarzane przeze mnie, Joannę Wulkiewicz, w ramach korzystania ze strony internetowej pod adresem www.whitetincture.com (kiedy kupujecie ode mnie przedmiot, kontaktujecie się ze mną, czy w inny sposób korzystacie z moich usług za pośrednictwem STRONY).

ADMINISTRATOREM Waszych danych osobowych jestem ja, Joanna Wulkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biała Tynktura - Biżuteria Artystyczna Joanna Wulkiewicz, zarejestrowaną pod adresem: ul. Jaracza 36B/8, 90-252 Łódź, NIP: 7251881295, REGON: 101553420. Każdy podmiot korzystający (KUPUJĄCY/KONSUMENT) ze STRONY może się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: bialatynkura@gmail.com lub przez formularz kontaktowy dostępny na STRONIE.

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

Wszystkie dane otrzymuję bezpośrednio od Was. Przekazujecie mi je w momencie wysyłania zapytania o przedmiot lub bezpośrednio wysyłając do mnie e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

CELE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wasze dane osobowe są przeze mnie przetwarzane w celu:

 1. realizacji działań wykonywanych na Wasze żądanie przed realizacją zamówienia/zawarcia umowy (cele kontaktowe – prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA);
 2. zawarcia i wykonania umowy/zamówienia, które złożyliście u mnie (wysyłka towaru);
 3. wypełnienia ciążącego na mnie obowiązku prawnego, np. wystawienie faktury lub paragonu.

Wasze dane osobowe będą przeze mnie przechowywane przez czas niezbędny do realizacji powyższych celów (czas obowiązywania umowy zawartej z Wami), a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (np. obsługa reklamacji);
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Wasze dane osobowe udostępniam tylko w bardzo ograniczonej, uzasadnionej liczbie przypadków i bardzo wąskiej grupie odbiorców takich jak:

 1. dostawcy usług zaopatrujących ADMINISTRATORA w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją ADMINISTRATORA, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym ADMINISTRATOROWI narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
 2. współpracownikom ADMINISTRATORA, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za świadczenie usług przewozowych (np. Poczta Polska, kurierzy).

Dane przekazane mi automatycznie są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego funkcjonowania STRONY.

W przypadku danych pobieranych dla celów Google Analytics przetwarzane są one na podstawie Waszej zgody. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.

Korzystanie ze STRONY powoduje automatyczne zbieranie pewnych danych. Zalicza się do nich: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Powyższe dane mogą być zbierane przez system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Są to dane statystyczne dotyczące działań na STRONIE i nie identyfikują żadnej osoby, są anonimowe. Korzystanie ze STRONY nie wymaga podawania danych osobowych. Możecie przekazywać swoje dane osobowe ADMINISTRATOROWI za pomocą korespondencji e-mail na adres bialatynktura@gmail.com lub przez formularz kontaktowy STRONY.

COFNIĘCIE ZGODY

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Waszych danych osobowych, przysługują Wam następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w zakresie danych przekazanych na podstawie zgody;
 3. prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku uznania, że powyższe przepisy zostały przeze mnie naruszone.

Powyższe uprawnienia możecie realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną za pośrednictwem adresu e-mail: bialatynktura@gmail.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Mogę odmówić Wam realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych. Przykładowo, mogę odmówić Wam usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Was zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem STRONY umowy.

W stosunku do Waszych danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Wasze dane nie będą profilowane.

BEZPIECZEŃSTWO

Dbam o bezpieczeństwo udostępnionych przez Was danych osobowych i zapewniam, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE NA STRONIE

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze STRONY.

Informujemy o stosowaniu przeze mnie technologii śledzących działania użytkowników podejmowanych w ramach STRONY w postaci narzędzia Google Analytics (w celu analizy aktywności użytkowników na STRONIE).

Google Analytics, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji użytkowników. Są one wykorzystywane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze STRONY. Zebrane w ten sposób informacje pomagają mi zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze STRONY, przez co pomagają mi ulepszyć moją STRONĘ. Google Analytics zbiera informacje anonimowo bez identyfikowania użytkowników.

Użytkownik ma możliwość kontroli i zarządzania zainstalowanymi cookies. Jednak w przypadku zablokowania lub usunięcia cookies, korzystanie ze STRONY może być zakłócone.

Ponadto użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

Jeśli użytkownicy STRONY chcą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, muszą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics.